Joyce enjoys birthday 102!

Many Happy returns to Joyce Horner who resides at Broadoaks